Porous Material Chemistry Laboratory (Nakanishi Lab.) | Nagoya University

研究室・設備

居 室

くつろぎの空間が完成しました。

少々騒がしいです。